Δημοτικές Επιτροπές

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ

 • Δημήτριος Γιαννημάρας – Δήμαρχος
 • Χρήστος Λυμπερέας – Αντιδήμαρχος
 • Δημήτριος Μητσέας – Αντιδήμαρχος
 • Παναγιώτα Γιαννακέα – Τσίκνα – Αντιδήμαρχος
 • Βασίλειος Κυβέλος – Αντιδήμαρχος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΝΘΕΣΗ

Τακτικά Μέλη

 • Δημήτριος Γιαννημάρας
 • Χρήστος Λυμπερέας
 • Χρήστος Κισκήρας
 • Σωτήριος Ζαχαρέας
 • Φώτιος Περδικέας
 • Δημήτριος Κατσικέας
 • Γρηγόριος Χρηστέας

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Καλλιόπη Μπαρμπετσέα – Σπυρέα
 • Σταύρος Σ. Βαβαρούτσος
 • Γεώργιος Γκούζος
 • Κωνσταντίνος Λαμπρινέας